Η συμβολαιογραφος στις μεταβιβάσεις ακινήτων

Сделки с недвижимостью

Купля – продажа,передача собственности родителями детям при жизни, дарение,предварительные соглашения, договор аренды
Χρήσιμες πληροφορίες της συμβολαιογράφου για τις διαθήκες

ЗАВЕЩАНИЯ

Публичные завещания, акты представленния / отзыва завещания, акты вступления в наследство/ оценки наследственного имущества
Μάθετε τα πάντα περί πνευματικής ιδιοκτησίας από την συμβολαιογραφο μας

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Предоставление услуг, касающихся Права интеллектуальной собственности.
Συμβολαιογραφος και απαραίτητα για τα πληρεξούσια

ДОВЕРЕННОСТИ

Предоставление услуг, касающихся общих принципов Гражданского права.
Τα παντα για τα σύμφωνα συμβίωσης με την συμβολαιογραφο Μ. Ιωάννου

Семейное право

Соглашение о совместном проживании, акты о признании ребёнка, доверенности
Όλες οι συμβουλευτικές υπηρεσίες από την συμβολαιογραφο

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Предоставление консультационных услуг по любому вопросу.
υπηρεσίες εταιριών συμβολαιογραφος

Компании

Регистрация компаний, поправки в уставах, передача долей, слияние, расформирование.
Πληροφορίες για της ένορκες βεβαιώσεις απευθυνθείτε στην συμβολαιογράφο

ПИСЬМЕННЫЕ ПОКАЗАНИЯ ПОД ПРИСЯГОЙ

Предоставление услуг, касающихся общих положений Гражданского процессуального кодекса.

Нотариус в Афинах — Марианелла А. Иоанну

Η Нотариус Марианелла А. Иоанну принимает к исполнению любые дела связанные со специальностью нотариуса и оказывает консультации по любому вопросу связанному с ней от предварительных соглашений и контрактов, купли – продажи, ипотеки, передачи собственности, наследования и завещаний, передачи собственности родителями детям при жизни и заявлений под присягой до регистрации компаний, контрактов между застройщиком и владельцем участка о застройке при завершении которой первому отходят проценты от построенного имущества, отчуждения долей, соглашений о совместном проживании, доверенностей, договора аренды,перевода недвижимости, реорганизации компаний и любых других вопросов, которые входят в компетенцию нотариуса

Кроме того, нотариус постоянно отслеживает все изменения, относящиеся к его сфере деятельности и затрагивающие дела его клиентов, или речь идёт о законодательных или налоговых изменениях, с целью максимального обеспечения интересов его клиентов и параллельно осведомляет посетителей портала посредством статей и новостей.

Нотариальная контора расположена в центре Афин (Колонаки) в недавно обновлённом комфортном помещении готовом принять вас по любому вопросу. .