31 Ιανουάριος 2018
Σε ισχύ ο νόμος για τα συναινετικά διαζύγια

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο που προβλέπει την έκδοση συναινετικών διαζυγίων με συμβολαιογραφική πράξη.

Ο σχετικός Νόμος  Ν. 4509/2017 «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α' 201/22.12.2017) οπότε και έχει τεθεί ήδη σε ισχύ.

Σύμφωνα με τον νόμο οι σύζυγοι μπορούν να λύσουν τον γάμο τους με έγγραφη συμφωνία η οποία υπογράφεται από τους ίδιους και τους δικηγόρους τους ενώ υποβάλλεται με διάφορα συνοδευτικά έγγραφα (ρυθμίσεις για την επιμέλεια τυχόν τέκνων, διατροφή κλπ.)  από τους πληρεξούσιους δικηγόρους του κάθε συζύγου, σε συμβολαιογράφο. Ο συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη με την οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή, ενώ η λύση του γάμου προκύπτει με την κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο όπου έχει καταχωρισθεί η σύσταση του γάμου.

 Εφόσον το κλίμα είναι ευνοϊκό, η τελική διαδικασία δεν υπερβαίνει σε διάρκεια την μία ώρα.

Πηγή: Εθνικό Τυπογραφείο, http://www.et.gr/