18 Ιούνιος 2015
Πώς θα γίνονται οι μεταβιβάσεις οικοπέδων;

Επανέρχεται το απαγορευτικό στις αγοραπωλησίες ακινήτων, εάν δεν έχει καταβληθεί πρώτα από τον πωλητή το οφειλόμενο τέλος ακίνητης περιουσίας στον τοπικό Δήμο. Πρόκειται για παλαιότερη διάταξη του νόμου 2130/1993, η οποία είχε καταργηθεί το 2014, αλλά ενεργοποιείται ξανά με σχετική διάταξη νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο βρίσκεται αυτό το διάστημα σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης.

Τα αγροτεμάχια εξαιρούνται από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) μόνο όμως με την προϋπόθεση ότι είναι εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού. Επίσης εξαιρούνται τα κτίσματα που βρίσκονται εκτός οικισμού ή σε αγροτικές περιοχές και χρησιμοποιούνται για το σταυλισμό ολιγάριθμων οικόσιτων ζώων για τις οικιακές ανάγκες του υπόχρεου (άρθρο 24 παρ. 7 Ν 2130/93, άρθρο 11 παρ. 7 Ν 2503/97).

Αντίθετα δεν εξαιρούνται επιχειρήσεις ζωικής παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των πτηνοτροφικών
μονάδων, ακόμα κι αν βρίσκονται εκτός οικισμών ή σε αγροτικές περιοχές.

Η επιβάρυνση που προκύπτει από το ΤΑΠ συγκεκριμένα για τα οικόπεδα είναι σχετικά μικρή  και δεν ξεπερνάει μερικά ευρώ καθώς προκύπτει από ένα συντελεστή από 0,25 έως 0,35 τοις χιλίοις επί την αντικειμενική αξία του οικοπέδου. Ωστόσο, πολλοί ιδιοκτήτες τα τελευταία χρόνια αμελούσαν να καταβάλλουν το ΤΑΠ με αποτέλεσμα, μέσω των προστίμων και των προσαυξήσεων, το οφειλόμενο ποσό σε αρκετές περιπτώσεις να πολλαπλασιάζεται.

Η καταβολή του τέλους ακινήτων πιστοποιείται με βεβαίωση από τον ΟΤΑ στην περιφέρεια του οποίου ανήκει το ακίνητο και η οποία αναφέρει ρητά ότι ο πωλητής δεν οφείλει τέλος ακίνητης περιουσίας.

Η βεβαίωση αυτή πρέπει να προσκομιστεί στο συμβολαιογράφο πριν την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης καθώς, χωρίς αυτή, κάθε αγοραπωλησία λογίζεται άκυρη.

Αναλυτικότερα, το σχετικό απόσπασμα του νομοσχεδίου έχει ως εξής:

«2. Η παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4262/2014 (Α' 114) καταργείται και επανέρχεται σε ισχύ η παρ.18 του άρθρου 24 του ν.2130/1993. Η παράγραφος 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, πριν την κατάργησή της είχε ως εξής:

18. Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακινήτων για οποιαδήποτε αιτία και προ της υπογραφής του συμβολαίου οι πωλητές υποχρεούνται να προσκομίζουν στο συμβολαιογράφο βεβαίωση του οικείου Ο.Τ.Α., στην περιφέρεια του οποίου κείται το ακίνητο, από την οποία να προκύπτει ότι δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας, άλλως το συμβόλαιο μεταβίβασης είναι άκυρο, ελέγχεται δε ο συμβολαιογράφος που το συνέταξε.»

Πηγή: www.agronews.gr