24 Φεβρουάριος 2017
Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή (έγγραφα)

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3305/2005 oι μέθοδοι της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (Ι.Υ.Α.) εφαρμόζονται με τρόπο που εξασφαλίζει  το  σεβασμό  της  ελευθερίας  του  ατόμου  και  του δικαιώματος της προσωπικότητας και την ικανοποίηση της επιθυμίας για απόκτηση απογόνων, με βάση τα δεδομένα της ιατρικής και της βιολογίας, καθώς και τις αρχές της βιοηθικής. Κατά την εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων πρέπει να λαμβάνεται  κυρίως υπόψη το συμφέρον του παιδιού που θα γεννηθεί.

 

Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση που πρόκειται να υποβληθείτε εσείς ή η σύζυγος σας σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, την ημέρα της ιατρικής πράξης είναι απαραίτητο να προσκομίσετε στη σχετική Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής τα απαραίτητα έγγραφα. Αυτά, διαφέρουν ανάλογα με το νομικό πλαίσιο των παρακάτω περιπτώσεων:

 

 

Σε περίπτωση έγγαμου ζευγαριού:

α) Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο

και των δύο συζύγων

 

β) Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης

Γάμου ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής ΚΑτάστασης σε ισχύ (επικυρωμένο εντός

τελευταίου 6μήνου)

 

 

Σε περίπτωση άγαμου ζευγαριού:

α) Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο και των δύο συντρόφων

β) Αντίγραφο Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης της συντρόφου σε ισχύ (επικυρωμένο εντός τελευταίου 6μήνου)

γ)Υπεύθυνη δήλωση

του Ν. 1599/1986

της συντρόφου ότι δεν τελεί σε έγγαμη συμβίωση ή σε ελεύθερη ένωση (

σύμφωνο συμβίωσης)

δ) Συμβολαιογραφική Πράξη Συναίνεσης και από τους δύο για συμμετοχή σε ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη

αναπαραγωγή

 

 

Σε περίπτωση ελεύθερης ένωσης (Σύμφωνο Συμβίωσης):

 

α) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο της

Ενδιαφερόμενης

β) Αντίγραφο Πιστοποιητικού Οικογενειακής κατάστασης της ενδιαφερόμενης σε ισχύ (επικυρωμένο εντός τελευταίου 6μήνου)

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, της ενδιαφερόμενης ότι δεν τελεί σε έγγαμη συμβίωση ή σε ελεύθερη ένωση ( σύμφωνο συμβίωσης)

δ) Συμβολαιογραφική πράξη συναίνεσης της ίδιας για συμμετοχή σε ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή