16 Σεπτέμβριος 2016
Ασφάλιση στο Σύμφωνο Συμβίωσης

Όπως προκύπτει από έγγραφο του υφυπουργού Εργασίας, κ. Τάσου Πετρόπουλου, ο νόμος 4356/2015 δίνει το δικαίωμα μεταξύ δύο ενηλίκων να συνάπτεται συμφωνία για τη ρύθμιση της συμβίωσής τους, ανεξάρτητα από το φύλο τους, με την κατάρτιση συμβολαιογραφικού εγγράφου (σύμφωνο συμβίωσης). Η ισχύς της συμφωνίας αρχίζει από την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου στο ληξίαρχο του τόπου κατοικίας τους, το οποίο καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου .

Όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση του εν λόγω νόμου, με τις διατάξεις του άρθρου 12, αναγνωρίζονται και κατοχυρώνονται δικαιώματα, ενυπάρχοντα σε όλη την εθνική έννομη τάξη και σε πληθώρα διατάξεων και κλάδων δικαίου (ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, φορολογικό, κ.ά), τα οποία μέχρι σήμερα τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης δεν απολάμβαναν. Έτσι, διασφαλίζεται η απόλαυση της οικογενειακής ζωής, αλλά και ο σεβασμός της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού, σύμφωνα με το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο. Με το άρθρο 13 ορίζεται ότι ο νόμος εφαρμόζεται σε κάθε σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον τούτο καταρτίζεται στην Ελλάδα ή ενώπιον ελληνικής προξενικής αρχής.

Σύμφωνα με το άρθρο 62 τα ανωτέρω ισχύουν στις εξής περιπτώσεις:

α) Για τα σύμφωνα συμβίωσης που καταρτίζονται μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4356/2015, δηλαδή από 24- 12-2015.

β) Για τα σύμφωνα συμβίωσης που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.4356/2015, εφόσον τα μέρη των παλιών αυτών συμφώνων υπαχθούν συνολικά στις διατάξεις του ν.4356/2015 με συμβολαιογραφική πράξη, αντίγραφο της οποίας καταχωρίζεται στο ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου.

Αντίθετα τα σύμφωνα συμβίωσης που έχουν καταρτιστεί μέχρι και την 23-12-2015 και εφόσον τα μέρη των παλιών αυτών συμφώνων δεν υπαχθούν συνολικά στις διατάξεις του ν.4354/2015 εξακολουθούν να διέπονται από το ν.3719/2008.

Πηγή: www.dikaiologitika.gr