18 Απρίλιος 2018
Aκίνητα εντός δασικού χάρτη

Συμβολαιογραφικές πράξεις σε ακίνητα εντός του δασικού χάρτη: τι θα πρέπει να προσέξετε;

Oι πρόσφατα κυρωμένοι δασικοί χάρτες διαμορφώνουν νέο τοπίο σε όλες τις εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές της χώρας .Και κυρίως ανοίγουν το δρόμο για ξεκάθαρα πεδία δράσης μεγάλων επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Ο δασικός χάρτης είναι μια σειρά από έγχρωμες αεροφωτογραφίες όπου αποτυπώνονται με πράσινο χρώμα οι περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί δασικές ή αναδασωτέες από την δασική υπηρεσία. Κατά την διαδικασία χαρακτηρισμού των εκτάσεων και την σύνταξη του δασικού χάρτη χρησιμοποιήθηκαν οι πρόσφατες αεροφωτογραφίες καθώς και οι αεροφωτογραφίες του έτους 1945. Να σημειωθεί ότι μια περιοχή χαρακτηρίζεται ή μη ως δασική, όχι με βάση τα παρόντα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντός της, αλλά εκείνα που τη χαρακτηρίζουν σε βάθος χρόνου. Έτσι, οι ανέκαθεν αγροτικές περιοχές βρίσκονται εκτός του πράσινου περιθωρίου και αυτές δεν «θίγονται» από το δασικό χάρτη. Το αντίθετο ισχύει για πρόσφατα αστικοποιημένες περιοχές οι οποίες ήταν μέχρι πρότινος εκτός πολεοδομικού σχεδίου.

Σήμερα οι δασικοί χάρτες είναι προσβάσιμοι σε ψηφιακή μορφή από την σελίδα του Εθνικού Κτηματολογίου. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι πολίτες που διαθέτουν εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλεως καλούνται να εντοπίσουν την ιδιοκτησία τους ώστε να ενημερωθούν εάν έχει καταχωρηθεί ως δασική. Δασολόγοι επίσης μπορούν να συνδράμουν τους ενδιαφερόμενους εκείνους των οποίων η σχέση με το διαδίκτυο είναι περιορισμένη.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης έκτασης εντός δασικού χάρτη επιθυμεί να αξιοποιήσει το ακίνητό του καλείται να κομίσει στον συμβολαιογράφο σχετικό πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας Διεύθυνσης Δασών, με το οποίο βεβαιώνεται ο χαρακτήρας της έκτασης ως μη δασικής.

Αν πάλι η έκταση δεν εντάσσεται σε δασικό χάρτη, η συμβολαιογραφική πράξη θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (A’ 75) επί του τοπογραφικού διαγράμματος με την οποία δηλώνεται υπευθύνως από τον συντάκτη του ότι το συγκεκριμένο ακίνητο δεν εμπίπτει στις δασικές εν γένει εκτάσεις. Η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση πρέπει να μνημονεύεται στις πράξεις που συντάσσονται από τους συμβολαιογράφους.